BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Bygherre

Bygherre

Bygherre

Spar energi på byggepladsen

Spar energi på byggepladsen

Få gode råd og inspiration til, hvor du bruger mindre energi på byggepladsen.

Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der bruger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug.

Fordeling af energiforbrug på byggepladser

Bygherren sætter rammerne

Som bygherre sætter du rammerne for byggeriets udformning. Det gælder organisationsformen, den overordnede tidsramme, økonomien og de energimæssige mål og ambitioner. Du har et stort ansvar for at skabe et byggeri, der ikke bruger unødig meget energi og for at påvirke de øvrige aktører i byggeprocessen til at planlægge og udføre arbejdet på en energimæssigt fornuftig måde.

Spar energi på byggepladsen

Afregningsformer

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug   Fast pris   Fælles incitament
Princip
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.
  Princip
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

  Princip
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.
Egner sig godt til
Entrepriseopdelt udbud

 

  Egner sig godt til
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.
  Egner sig godt til
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.
Incitament
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel. 
  Incitament
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.
  Incitament
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.
   

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

 • Hvordan er byggesagen organiseretAfregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.
 • Hvor færdig er bygherren ved udbuddetHvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.
 • Hvordan reguleres afvigelserOvervej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.
Læs mere

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som bygherre kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Spørg rådgiverne til råds om energiforbrug

Som bygherre er det dig, der sætter rammerne for byggeriets udformning, den overordnede tidsramme, organisationsformen og de energimæssige mål. Det er de færreste bygherrer, som bygger kontinuerligt. Derfor er det vigtigt at spørge de tilknyttede rådgivere, hvilken betydning de enkelte valg har for byggeprocessens energiforbrug og dermed de samlede byggeomkostninger.

Skab klarhed over roller og ansvar tidligt

Skab klarhed fra starten over, hvilke opgaver i et projekt, der skal løses af hvem. Det giver de bedste muligheder for, at byggeriet kan gennemføres med et lavt energiforbrug. Afklar med rådgiverne på forhånd, hvilke konstruktioner og installationer der med fordel enten kan detaljeprojekteres eller funktionsudbydes. Sørg for at løse betydelig problemstillinger tidligt i byggeforløbet – det mindsker risikoen for, at byggeriet bliver dyrere og af dårligere kvalitet end forventet.

Sæt en realistisk tidsramme

En stram tidsplan for byggeriet kan være nødvendig, men bliver den for stram, resulterer det ofte i et højere energiforbrug og en forringelse af kvalitet og arbejdsmiljø. Vær også opmærksom, hvis de indledende faser er blevet forsinkede, og tidsplanen ønskes indhentet under selve opførelsen af byggeriet. Bed rådgiverne om et overslag over omkostninger til forceret udtørring mv., før den endelige tidsramme bliver lagt fast.

Skab fælles incitament til at reducere energiforbrug

Vær bevidst om, hvordan byggeriets parter bliver motiveret til en energibevidst adfærd. Organisering, kontrakter og afregningsmodeller påvirker beslutningsprocessen i byggeforløbet, og samarbejdet mellem byggeriets parter bliver bedre, hvis der er en fælles interesse i at reducere energiomkostningerne. Vær opmærksom på, at hvis en anden part f.eks. har risikoen ved vejrliget og derfor skal dække den risiko ind i tilbuddet, så giver det et usikkert tilbudsgrundlag. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får den billigste eller bedste løsning.

Tommelfingerregler

Læs mere

Skurvogne

Skurvogne

Energiforbrug til skurbyer og containere udgør ca. 10 % af det samlede energiforbrug i byggeprocessen. Du kan spare energiudgifter og få bedre komfort med energieffektive skurvogne.

Skurvogne

Som ansvarlig for opbygning af skurbyer, kan du stille en række krav til indretning og opbygning, der vil gøre skurbyen mere energieffektiv og give en bedre totaløkonomi:

 • Varmepumpe i stedet for elradiatorer
 • Ventilation med varmegenvinding
 • Forbedret isolering
 • Bevægelsescensorer og anden styring
 • Natsænkning af varme
 • Sammenbygning af skurvogne og lukning mellem dem med skørter og isolering

Brug varmepumper

Skurvogne med varmepumper bruger mindre energi end skurvogne med elradiatorer.

Eksempel på udgifter til skurvogn med varmepumpe vs. elradiator i et år
Elradiatorer 6.000 kWh/år 7.800 kr./år
Varmepumpe 1.200 kWh/år 1.560 kr./år
Elbesparelse 4.800 kWh/år 6.240 kr./år
Merleje af skurvogn med varmepumpe   4.240 kr./år
Nettobesparelse pr. skurvogn   2.000 kr./år

Forudsætninger: Elpris 1,30 kr/kWh

Byg skurene sammen

Du kan spare energi ved at tætne mellem skurene eller bygge dem mere permanent sammen. Det er oplagt, hvis de skal stå på pladsen i længere tid. Når skurene står tæt sammen, holder de bedre på varmen, fordi meget af arealet ikke eksponeres til det fri.

En sammenbygning vil næsten halvere energiforbruget for skure, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav.

Brug velisolerede pavilloner

Det betaler sig at vælge en velisoleret pavillon frem for en traditionel skurvogn, hvis skurbyen skal bruges i 2-3 år.

Pavilloner kan isoleres, så varmeforbruget næsten bliver halveret sammenlignet med traditionelle skurvogne, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav. Merisolerede pavillonener sparer derfor mange penge i energiudgifter, selvom de er dyrere i leje.

Eksempler på besparelser i skurvogne med forskellig isoleringsgrad

  Skurvogn - minimumskrav Pavillon - ekstra isolering Pavillon - med varmepumpe
Elforbrug (kWh/m2 pr. år) 200 108 40
Udgift til el (kr./m2 pr. år) 260 140 52
Samlet udgift (kr./år) 7.800 4.212 1.560

Forudsætninger: Elpris 1,3 kr./kWh, skurvognsareal 30 m2

Læs mere

Overdækning og interrimsvinduer

Overdækning og interrimsvinduer

Opvarmning og udtørring udgør 80 % af byggeprocessens energiforbrug. Spar energi ved at overdække byggepladsen og lukke den tidligt med interrimsvinduer.

Overdækning

Overdækning af byggepladser sparer energi, fordi byggeperioden er kortere og mere effektiv, og fordi man undgår fugtige materialer, der skal tørres med opvarmning. Omkostningerne til udtørring under et byggeri kan være op til 1.000 kr./m2.

Tænk overdækning ind fra starten af planlægningsfasen for at få mest mulig gavn af den. Overvej, om totaloverdækning kan være en hjælp for byggeriet.

Der findes overordnet 3 typer overdækning til byggepladser:

 • Telte mv.Overdækning af materialer eller mindre arbejdssteder i kortere tid.
 • TagoverdækningBruges ved tagrenovering og er den mest udbredte type byggepladsoverdækning. Den består af typisk af ståspær overdækket med presenninger fra det ene facadestillads til det andet, så der kan arbejdes frit med taget.
 • TotaloverdækningStore byggepladser kan totaloverdækkes ved hjælp af løsninger med indbyggede kraner og belysning. Totaloverdækning er også oplagt til mange renoveringer, f.eks. opbygning og udskiftning af tagetager og tage, hvor der er risiko for tab af værdier som følge af vejrforhold. Overdækningen sikrer værdierne, og at byggeriet kan fortsætte uanset vejret. Det sparer også daglige arbejdstimer med klargøring af pladsen om morgenen og afdækning før fyraften.

Interrimsvinduer

Brug interrimsvinduer til at lukke byggeriet, før du kan montere de permanente vinduer. Det sparer energi til opvarmning og udtørring. Det sparer også tid i byggeprocessen, fordi apterings- og malerarbejder hurtigere kan komme i gang. 

Interrimsvinduer består typisk af en plastplade i en plastramme, der kan genbruges flere gange. Interrimsvinduer mere end halverer energiforbruget ift. at lukke med plast på lægter.

Lukning med U-værdi*
Et lag plast på lægter 5,8
Interrimsvinduer 2,8
Permanente vinduer 0,9

* Typiske U-værdier, jo lavere U-værdi jo bedre.

Læs mere

Bygherre