BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg

Spar energi i køle-, trykluft- og vakuumanlæg

Spar energi i køle-, trykluft- og vakuumanlæg

21 % af virksomhedernes elforbrug går til køle-, trykluft- og vakuumanlæg. Ofte er der et stort potentiale for at spare energi. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Fællestræk for energibesparelser

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg er centrale forsyningsanlæg og har mange fællestræk. Det gør det oplagt at spare energi med en indsats på tværs af de 3 teknologier. Alene på trykluft er der et besparelsespotentiale på ca. 28 % med investeringer med op til 4 års tilbagebetalingstid.

Gå systematisk til værks

En af de vigtigste erfaringer fra danske virksomheder er, at det er afgørende at gå systematisk til værks. Se på følgende 3 områder:

 • Reducer behovetKan I f.eks. revurdere designkriterierne, så kritiske processer stiller knap så strenge krav til tryk, temperaturer m.m.?

  Måske kan I bruge energieffektive alternativer til trykluft, f.eks. blæser, eldreven aktuator eller elektromotor.

 • Optimer anlæggeneKan I f.eks. reducere tryktab, bruge mere effektive kompressorer og systemer eller udnytte overskudsvarme fra anlæggene?

  Brug en ekstern rådgiver til at kortlægge og analysere forsyningskrav og opbygning af anlæg. Det vil ofte afdække store potentialer for at spare energi.

 • Optimer driftenKan I f.eks. tilpasse driften af anlæggene bedre til jeres behov over døgn, uge eller år?

  Simple indgreb kan ofte give store besparelser på energiregningen. Det kan f.eks. være at stoppe lækager, rense varmevekslere og lukke eller sektionere dele af forsyningsnettet uden for arbejdstiden. I kan som regel optimere driften uden ekstern rådgivning.

I kan selv danne jer et overblik over mulighederne med udgangspunkt i nedenstående tjeklister eller få en specialist til at efterse jeres anlæg.

Hent tjeklister

Tjekliste for kølingTjekliste for køling

Tjekliste for køling

Tjekliste for køling

22.09.2022
5.03 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres køleanlæg


Tjekliste for trykluftTjekliste for trykluft

Tjekliste for trykluft

Tjekliste for trykluft

22.09.2022
2.21 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres trykluft.


Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om køle-, trykluft- og vakuumanlæg. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har arbejdet med at optimere køle-, trykluft- og vakuumanlæg.

Energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlægEnergieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg

Energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg

Energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg

14.02.2019
1.3 MB
8 SIDER
Temahæfte om energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


 

 

Spar energi i køle-, trykluft- og vakuumanlæg

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Danske virksomheder har gennemført en lang række projekter med køle-, trykluft- og vakuumanlæg. Her kan du finde en liste med eksempler til inspiration.

Behovsreduktion

 • Kortlægning af behov giver den rigtige størrelse anlægKortlægning af temperaturkrav og behovsstørrelse for køleanlæg for samlet fabrik med det formål at udvikle en ny og mere effektiv forsyningsstruktur.
 • Det sparer energi at sektionere trykluftnettetSektioneringen sikrer nedlukning af procesafsnit uden for driftstid og herved lavere niveau af lækager.
 • Pistoler kan renblæse med lavere trykIndkøb af renblæsningspistoler med lavere trykkrav.
 • Trykket kan sænkes ved at fjerne kritiske forbrugereKortlægning og eliminering af kritiske trykluftforbrugere med henblik på at sænke trykluftstryk.
 • Det sparer energi at køle med varmere vandAfdækning af kritiske køleforbrugere med henblik på at øge kølevandstemperatur i centralt køleanlæg fra 14 til 18°C.
 • Analyse af forbrug afdækker sparepotentialer”Løgdiagram”-analyse af samlet trykluftanlæg med henblik på at afdække optimeringspotentialer.
 • Det kan begrænse luftforbruget at måle detMåling af luftforbrug og iltprocenter i bioreaktor med henblik på at minimere luftforbrug gennem bedre styring af beluftning.
 • En køletørrer kan tørre bedreOptimering af procestrin i køletørrer for at øge kølevandstemperatur fra ammoniakanlæg.
 • Temperaturforskelle kan afsløre sparepotentiale Analyse identificerer kritiske pladevarmevekslere i proceskøleanlæg for at øge areal med henblik på at øge temperatur af kølevand fra centralt køleanlæg (delta-T-analyse).
 • Man kan begrænse kølebehov ved at ændre produktetÆndring af slutkondition (temperatur og restfugt) af produkt for at reducere kølebehov.
 • "Vandtåge"-køling kan erstatte ammoniak”Vandtåge”-køling kan bruges i varme produktionsområder som alternativ til traditionel køling af indeluft med ammoniakkøleanlæg.
 • Hævet temperatur i kølekarHævnet temperatur i kølekar i fiberafdeling.
 • Nye dyser har lavere krav til lufttrykIndkøb af nye trykluftdyser med lavere trykkrav.
 • Isolering af varme anlæg minimerer kølebehovReduktion af varmebelastning i produktionsområder gennem øget isolering af procesanlæg og rørinstallationer for herigennem at minimere kølebehov.

Anlægseffektivitet

 • Opdelt trykluftnet giver færre lækagerOpsplitning af centralt trykluftnet i 2 net med individuelle tryk og kortere distributionsafstande og dermed færre lækager.
 • Grundvandskøling kan erstatte ammoniakanlægEtablering af grundvandskøling som erstatning for ammoniakkøleanlæg.
 • Etablering af separat luftkompressorEtablering af separat luftkompressor til mølleri.
 • Særlig trykluftkompressor kan effektivisere driftenEtablering af VSD-trykluftkompressor for at opnå mere effektiv drift under varierende behov.
 • Frikølere kan supplere køleanlægEtablering af frikølere som supplement til eksisterende køleanlæg.
 • Højtryksventilator kan erstatte trykluftanlæg Erstatning af køleluft fra trykluftanlæg med køleluft fra højtryksventilatorer på linje 5439.
 • Man kan spare energi ved justere kondensatortryk efter temperaturenVariabelt kondensatortryk for ammoniakanlæg etableret for at kunne tilpasse trykket til variationer i omgivelsestemperatur i stedet for konstant tryk.
 • Varmepumpe og lagre giver integreret kulde- og varmeproduktionEtablering af ”energivandsystem” i centrale processer som alternativ til separate køleanlæg og kedelanlæg.
 • Centralt vakuumanlæg skaber overblikBeslutningsgrundlag for etablering af centralt styret vakuumanlæg som erstatning for individuelle vakuumpumper.
 • Man kan udnytte varmen fra køleanlægUdnyttelse af overskudsvarme fra centralt køleanlægs oliekøling, overhedningsvarme og kondensator til rumvarmeformål.
 • Variabelt vandflow giver mulighederEtablering af variabelt vandflow i kølevandssystem.
 • Udeluft kan dække kølebehovEtablering af udeluftkøling af serverrum.
 • Smøreolie køler maskinerEtablering af central smøreoliekøling på alle bearbejdningsmaskiner.
 • Køletårnes overskudsvarme kan blive fjernvarmeUdnyttelse af overskudsvarme i køletårne til fjernvarmeformål via varmepumpe.

Driftsoptimering og vedligehold

 • "Air purging" effektiviserer kondensator i køleanlægAfluftning af kondensatoranlæg, såkaldt ”air purging”, for at fjerne opbygget luft og øge kondensatorens effektivitet og dermed sænke køleanlæggets kondenseringstemperatur.
 • Køleanlæg kan udskille olie, luft og vand automatiskEtablering af automatiske olie-, luft- og vandudskillere i centrale ammoniakkøleanlæg.
 • Systematisk jagt på lækager sparer energiEtablering af procedurer for systematisk halvårlig lækagesøgning af trykluftnet og aktuatorer m.m. i større trykluftnet.
 • Nøgletal til overvågning optimerer driftenEtablering af operationelle nøgletal for systematisk online overvågning af køle- og trykluftanlæg (COP).
 • Rutinemæssig opfølgning giver effektive processerEtablering af rutiner for opfølgning på, om varmegenvinding fra større ammoniakkøleanlæg og produktion af varmt vand til rengøringsformål fungerer optimalt.
 • Rensning af luftkølereRensning af luftkølere i procesområde.
 • Analyse giver den bedste kombination af kompressionsanlæg og frikølingAnalyse af optimalt skæringspunkt for samkøring af kompressions- og frikøleanlæg til proceskøleformål.
 • Lækagejagt forbedrer vakuumkolonnerLækagesøgning på vakuumkolonner på større inddamperanlæg.
 • Fjernkøling kan være bedreFeasibility-studie for udnyttelse af fjernkølefaciliteter frem for drift af egne køleanlæg.

 

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg