BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser

Energistyrelsens analyser viser, at nogle nyere og forbedrede teknologier giver store potentialer for besparelser i erhvervslivet.

Analyserne viser at det særligt er i Handel og Servicesektoren, at der er behov for opmærksomhed på besparelsesdagsordenen – industrien og landbruget er langt hen ad vejen godt i gang. Generelt har energiforbruget i erhvervslivet over en kam været faldende, ligesom det også er lykkedes at holde energiintensiteten nede. Der er dog fortsat et stort energiforbrug i detailhandel, engroshandel (herunder lagerbygninger), kontorvirksomheder, restauranter og hoteller – og det er fordelt ud på mange, oftest små enheder. Energistyrelsen har derfor i første omgang fokuseret de specifikke analyser og datatilvejebringelse på disse underbrancher.

Analyser Du skal læse den…
Kortlægning af energiforbruget i erhvervslivet … hvis du vil vide mere om erhvervslivets energiforbrug fordelt på brancher, energiarter og teknologier/ slutanvendelser.
Barrierer i energieffektiviseringen af erhvervslivet … hvis du vil vide, i hvilken grad energieffektivisering er på dagsordenen i danske virksomheder, og hvilke barrierer der afholder dem fra at realisere sparepotentialet, særligt i mikro, små og mellemstore virksomheder (SMV).
Segmentanalyse, Kvalificering af erhvervssegmenter og Erfaring med LED i danske virksomheder … hvis du vil sætte dig ind i, hvordan man på baggrund af spørgeskemaundersøgelser kan identificere statistisk valide segmenter. Og hvordan man ved brug af en segmenteringsnøgle kan knytte enkelte virksomheder til det rette segment baseret på 2-4 spørgsmål. 
Rapport over kommunikationskanaler i dansk detailhandel … hvis du vil vide, hvilke tendenser og grupperinger, der kendetegner detailbranchen.
Belysningsadfærd i detailhandlen … hvis du vil vide, hvordan detailhandlen forholder sig til belysning, og hvordan man bedst motiverer branchen til at foretage et energieffektivt valg ved udskiftning af lys.
Virksomheders erfaringer med energibesparelser … hvis du vil vide mere om, hvilke sidegevinster virksomheder, der har gennemført energibesparelser, har fået med oven i købet.
Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet og Model til Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet … hvis du vil vide mere om, hvilke teknologier / slutanvendelser, der har det største besparelsespotentiale og i hvilke brancher.
Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder … hvis du vil læse om, hvordan og om danske kommuner engagerer sig i deres lokale erhvervslivs energibesparelsesaktiviteter.
Kortlægning af energisparepotentialer i engrosbranchens lagre … hvis du vil vide, hvor det relativt store energiforbrug i engrosbranchens lagre stammer fra. og hvor det kan betale sig at sætte ind med besparelser.
Konceptudvikling kampagne LED i detail … hvis du vil se et bud på, hvordan man kan vinkle en kampagne for udskiftning af belysning i detailhandlen til LED.
Installatørerne rådgivningsadfærd …. et analytisk fundament og idégrundlag, der anviser hvordan installatørerne mest hensigtsmæssigt kan påvirkes til at fokusere mere på energieffektive løsninger i deres virke.
Evalueringsrapport – netværkskampagne i engrosbranchen lagre ...en rapport der beskriver fremgangsmåde, output og perspektiver i forbindelse Energisparesekretariatets netværkskampagne i engrosbranchens lagre.
Evauleringsrapport - LED-kampagne i detailhandlen 2016/2017 ... hvis du vil vide, hvordan LED-kampagnen motiverede næsten 1/3 af detailbutikkerne til at gå i gang med forarbejdet til at skifte til LED.

 

Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser