BETA
Vi laver nyt site, og det kan godt rode lidt imens. Du er nu på det gamle site. Prøver du at komme på sparenergi.dk? Ryd din cache (i browserhistorik) for at komme derhen.

Overskudsvarme

Overskudsvarme

Overskudsvarme

Udnyt overskudsvarme til gavn for økonomi og klima

Udnyt overskudsvarme til gavn for økonomi og klima

Ved at udnytte overskudsvarme kan I gavne både bundlinjen og klimaet. Her er en guide til, hvordan I kommer i gang.

Udnyt overskudsvarme og få en bedre bundlinje

Stigende priser på energi giver bekymring for alle virksomheder, hvis konkurrenceevne er blevet udfordret af prisstigningerne. Et tiltag til at mindske udgiften til energi, er at udnytte allerede brugt energi fremfor at lade den gå til spilde.

Man kan i mange tilfælde både spare store mængder energi og opnå en økonomisk fortjeneste enten ved at udnytte overskudsvarmen internt eller ved at sælge den til det lokale fjernvarmeselskab eller nærtliggende virksomhed.

Ændrede afgifter og tilskud bidrager til at gøre både intern og ekstern udnyttelse af overskudsvarme til en god forretning, hvor udnyttelse af elbaseret overskudsvarme er afgiftsfritaget både internt og eksternt.

Intern og ekstern udnyttelse af overskudsvarme

I kan udnytte jeres overskudsvarme på 2 måder:

 • Intern udnyttelseVed at udnytte jeres overskudsvarme internt kan I genanvende allerede brugt energi til bygningsopvarmning eller forvarmning, som f.eks. rumvarme, brugsvand eller procesvand. Hvis temperaturen er for lav, kan en varmepumpe bruges til at hæve temperaturen, så overskudsvarmen kan blive udnyttet.
 • Ekstern udnyttelseVed ekstern udnyttelse af overskudsvarme, kan sælge I jeres overskudsvarme til et fjernvarmeselskab. Dette betyder, at fjernvarmeselskabet ikke skal ud og producere ny energi, hvilket gavner klimaet, og samtidigt kan I opnå en økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsvarmen.

Afgiftsfritagelse og tilskud

Hvis I vil udnytte overskudsvarmen internt f.eks. ved etablering af varmegenvinding eller varmepumpe, kan I søge tilskud gennem Erhvervspuljen.

Hvis I vil udnytte overskudsvarmen eksternt, er det fra 1.januar 2022 blevet afgiftsfrit at sælge fossilbaseret overskudsvarme eksternt til fjernvarmeselskaber ved deltagelse i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO). Som deltager i ordningen forpligter I jer til løbende energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til 5 år.

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om at varmegenvinde og udnytte overskudsvarme. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder.

Varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarmeVarmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme

Varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme

Varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme

15.02.2019
1.49 MB
8 SIDER
Temahæfte om varmegenvinding og udnyttelse af overskudsvarme. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.


Gennemfør en grundig analyse

Der er mange muligheder for at varmgenvinde mere eller udnytte overskudsvarme. Gennemfør en systematisk analyse, før I vælger de rigtige løsninger for jer.

I kan få en specialist til at efterse jeres varmeanlæg eller selv udføre analysen med denne tjekliste:

Tjekliste til varmeanlægTjekliste til varmeanlæg

Tjekliste til varmeanlæg

Tjekliste til varmeanlæg

22.09.2022
4.35 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten – få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres varmeanlæg


Hvis I bygger nyt eller bygger varmeanlæg om

Tilknyt en ekstern rådgiver for at sikre, at I får det maksimale udbytte af det nye anlæg. 

Stil krav til jeres leverandører

Disse anbefalinger kan hjælpe jer med at stille de rigtige krav til leverandøren, når I skal ombygge eller etablere nye anlæg:

Kravspecifikationer til varmeanlægKravspecifikationer til varmeanlæg

Kravspecifikationer til varmeanlæg

Kravspecifikationer til varmeanlæg

27.12.2017
2.21 MB
4 SIDER
Brug listen med krav – når I skal bygge nyt varmeanlæg.


Udnyt overskudsvarme til gavn for økonomi og klima

Inspiration til projekter

Inspiration til projekter

Her er eksempler på tiltag om varmegenvinding og overskudsvarme gennemført i danske virksomheder under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering.

Intern varmegenvinding i processer

 • Udnyt varmen i væskerDet sparer energi at udnytte varme i CIP-væsker (rengøringsanlæg) til andre procesvarmeformål.
 • Der er også varme i kølingEn virksomhed har f.eks. sparet energi ved at udnytte varme fra køleanlæg til spædevandsforvarmning i kedelcentral.
 • Luft kan forvarmes i procesEtablering af direkte veksling og varmepumpe ved inddamper for forvarmning af luft til tørreanlæg.
 • Pinch-analyse viser mulighederEn fabrik har f.eks. fået udarbejdet en pinch-analyse af samtlige køle- og opvarmningsbehov for at identificere potentialer og projekter for øget varmegenvinding.
 • Varme fra hærdeprocesser kan udnyttesSpildvarme fra hærdeproces kan udnyttes til intern forvarmning.
 • Intern varmekildeEtablering af intern varmeveksling på plade- og kassevasker.
 • Optimering af pladevarmevekslereMinimering af delta-T på vekslere i regenerativt pasteuriseringanlæg ved isætning af flere plader.
 • Spildvarme kan producere elUdnyttelse af høj-temperatur spildvarme til elproduktion.
 • Spildvarme kan tørre produkterUdnyttelse af spildvarme i kalcineringsproces til produkttørring i tromletørrer.
 • Koldere varmtvandskredse kan optage overskudsvarmeReduktion af temperatur i varmtvandskreds for øget aftag af overskudsvarme.
 • Tætte systemer giver bedre varmegenvindingUdbedring af utætheder giver højere temperatur i afkastluft til varmegenvinding.
 • Styr luftindtaget og udnyt varmen fra smelteovneOptimeret styring af luftindtag i smelteovn for at øge varmegenvinding.
 • Isolering af ovne forbedrer varmegenvindingIsolering af ovn 2 for at øge varmegenvinding via højere afkasttemperatur.
 • Rene varmevekslere forbedrer varmegenvindingRensning af pladevarmevekslere for at øge varmgenvindingsgrad.
 • Opsamling af kondensatØget opsamling af kondensat (83%).

Overskudsvarme til rumformål

 • Køle- og trykluftanlæg kan bidrage til rumvarmeUdnyttelse af overskudsvarme fra køle- og trykluftanlæg (olie- og luftkøling) til rumvarmeformål.
 • Rumvarme fra vakuumanlægEtablering af varmegenvinding fra højvakuumanlæg til rumvarmeformål.
 • Rumvarme fra hydraulikanlægMan kan udnytte overskudsvarme fra hydraulikanlæg til rumvarmeformål.
 • Omlægning fra damp til vand udnytter overskudsvarmeDelvis omlægning af varmeforsyning fra damp til varmt vand med henblik på reduktion af tab og bedre udnyttelse af overskudsvarme.
 • Varmepumpe giver varmt vandEtablering af varmepumpe for produktion af varmt vand til rengøringsformål via buffertank.
 • Overvågning sikrer performanceOvervågning af hvordan overskudsvarmen bliver udnyttet med henblik på at sikre optimal performance.
 • Varme fra proceskøleanlægUdnyttelse af overskudsvarme fra proceskøleanlæg til forvarmning af ventilationsluft i administrationsbygning.

Ekstern udnyttelse til fjernvarmeformål

 • Varme fra kølerør kan blive fjernvarmeUdnyttelse af overskudsvarme i kølerør til fjernvarmeformål.
 • Varme fra køletårne kan blive fjernvarmeUdnyttelse af overskudsvarme i køletårne til fjernvarmeformål via varmepumpe.
 • Kortlægning øger varmeeksportOmfattende kortlægning af procesanlæg (destillation, fraktionering, tørkølere) for øget fjernvarmeeksport.
 • Analyse af fjernvarmevekslereAnalyse og driftsoptimering af eksisterende fjernvarmevekslere for at øge kapacitet.
 • Ombygning af anlæg giver fjernvarmemulighederOmbygning af destillationsanlæg med nye kondensatorer samt etablering af 2 varmepumper til fjernvarmeformål.
 • Varme fra biomasse kan blive fjernvarmeUdnyttelse af røggasvarme fra biomassekedel til fjernvarmeformål via varmepumpeanlæg.

 

Nyhedsmail

Nyhedsmail

Vi sender en e-mail til dig, når vi har relevant information angående energibesparelser, CO2-reduktioner, Erhvervspuljen, og når der er ny viden, der passer til din branche.

 

Tilmeld nyhedsmail

Overskudsvarme